Klasa a zagrozenia wybuchem pylu weglowego

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawy urządzeń oraz systemów ochronnych danych do gruncie w strefach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było odpowiednia ze względu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych działających w dalekich państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX bynajmniej nie była podstawową klasą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w krajach Unii Europejskiej, albowiem od prawie dwóch dekad obowiązywało kilka zasad tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku jest jedno obligatoryjne rozporządzenie dostane we każdych państwach Unii Europejskiej, które zajmuje zapewnienia bezpieczeństwa w okolicach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wejścia w działanie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia dotyczące to jedyne zagadnienie oraz odpowiednie przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w pełnej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedno stawanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy nowy przepis zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała uznana dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w kwestii harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich kojarzących się do urządzeń oraz systemów ochronnych danych do gruntu w sferze potencjalnie wybuchowej. Musi ona zostać wdrożona we każdych krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Kiedy teraz zostało powiedziane, dyrektywa ATEX jest zastosowanie do sprzętów oraz systemów ochronnych dedykowanych do używania w polach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej wybiera się natomiast odnośnik do treści najnowszej wersji dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE